МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

22/23 ОНЫ XАBРЫН УЛИРЛЫН ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТ 1 НЭЭГДЛЭЭ